Frequently Asked Questions

Wat is intervisie?

Intervisie is een gesprek met vakgenoten over werkgerelateerde vraagstukken, die actueel en persoonlijk zijn. Dat gesprek vindt plaats onder begeleiding van een gekwalificeerd gespreksleider aan de hand van een gekozen intervisiemethode. Die intervisiemethode zorgt voor structuur.

De juridische inhoud van zaken staat bij intervisie niet centraal, maar kan zijdelings wel aan de orde komen. Naast bijvoorbeeld je eigen functioneren of praktijkvoering, kunnen ook dilemma’s met betrekking tot de koers in een zaak worden besproken. Klik hier voor een aantal voorbeeldvragen.

Wat heb ik aan intervisie?

Intervisie is een effectieve tool om verder te professionaliseren (de medische sector bijv. doet al jaren aan intervisie). Intervisie levert vooral nieuwe inzichten in eigen handelen als professional op en nieuwe ideeën.

N.B. Doordat vaktechniek niet centraal staat, leent intervisie zich (ook) goed voor een internationale setting. 

Hoe zet ik intervisie in voor team building?

Intervisie draagt niet alleen bij aan (verdere) professionalisering, maar ook aan team building. De deelnemers wenden tijdens intervisie hun eigen ervaring en expertise aan om elkaar te coachen. Daardoor worden ze niet alleen beter, maar leren elkaar ook snel (beter) kennen. Dit zorgt voor beter onderling begrip en een efficiëntere en effectievere samenwerking.

Kan een intervisiegroep ook online bij elkaar komen?

Ja. Advocaten mochten tot voorkort slechts tijdelijk online intervisie doen, maar omdat gebleken is dat het gewoon goed werkt, heeft de NOvA eind 2021 besloten online intervisie permanent toe te staan.

Krijg ik punten voor intervisie?

Advocaten krijgen per uur intervisie 1 niet-juridisch opleidingspunt met een maximum van 4 per jaar.

Waar moet ik aan denken bij een intervisie workshop?

Je zou kunnen denken aan een plenaire interactieve kennismaking met intervisie, gevolgd door break-out sessies waarin kleinere groepjes zelf al meteen aan de slag gaan. Bijvoorbeeld tijdens een (internationaal) team event van legal.

Zo’n workshop kan worden opgevolgd terugkerende online intervisiebijeenkomsten, zodat het internationale team beter op elkaar ingespeeld raakt, vertrouwd raakt met elkaars problematiek en cultuur, en vooral ook van elkaar kan leren.

Begeleiden jullie ook intervisie in het Engels?

Jazeker. Het komt voor dat we in het Engels begeleiden. Het komt ook voor dat een deelnemer wel Nederlands verstaat, maar liever Engels spreekt. Dat kan ook goed werken. Als iedereen zich er maar comfortabel bij voelt.

Zijn de gespreksleiders van E-INTERVISIE ook ’s avonds beschikbaar?

Ja. Voor de effectiviteit van intervisie is het belangrijk dat deelnemers op een relatief rustig moment van de dag bij elkaar komen. ’s Ochtends of ’s avonds lijkt daarom te verkiezen boven midden op de dag.

Waarom zou ik voor gespreksleiders van E-INTERVISIE kiezen?

Omdat wij zelf allemaal ervaren (oud-)advocaten, bedrijfsjuristen en kandidaat-notarissen zijn, die de praktijk en de cultuur goed kennen. We weten waar je zoal tegenaan loopt binnen ons beroep, een kantoor of een bedrijf. Aangezien wij zelf jurist zijn, zullen wij tijdens intervisie geen ‘psychologie van de koude grond’ bedrijven of enorm op emotie of problematiek inzoomen. Van ons kun je verwachten dat we het praktisch houden en dat we vooral oplossingsgericht te werk gaan.

Moeten alle advocaten aan intervisie doen onder de Kwaliteitstoetsen?

Nee. Advocaten hebben drie opties om aan hun verplichtingen onder de Kwaliteitstoetsen voor de advocatuur te doen: intervisie, peer review of gestructureerd intercollegiaal overleg. Bovendien zijn stagiaires uitgezonderd.

Wat is het verschil tussen intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg?

In tegenstelling tot intervisie, wordt gestructureerd intercollegiaal overleg (gio) niet begeleid door een gekwalificeerd gespreksleider, maar door één van de deelnemers, en worden aan gio geen opleidingspunten toegekend. Een ander verschil is dat bij gio wel vaktechniek centraal kan staan. Vaak zie je dat bij gio algemene vraagstukken aan bod komen, waar het bij intervisie om persoonlijke vraagstukken draait.

Wat is het verschil tussen intervisie en peer review?

Peer review gaat over vakinhoud en lijkt op een audit. De reviewer (een gekwalificeerd advocaat die werkzaam is op het zelfde rechtsgebied als jij) selecteert steekproefsgewijs ten minste 5 dossiers en neemt die door. Je moet die dossiers zelf ook weer grondig doornemen, voordat je met de reviewer om de tafel gaat voor een 1-op-1 feedback-sessie over die dossiers. Bij intervisie gaat het niet zozeer over vakinhoud, maar over persoonlijke werkgerelateerde vraagstukken. Een ander verschil is dat intervisie een groepsproces is, terwijl peer review 1-op-1 plaatsvindt.

Worden er eisen gesteld aan een ‘gespreksleider intervisie’?

Gespreksleiders die intervisiebijeenkomsten van advocaten willen begeleiden moeten op grond van de Kwaliteitstoetsen academische geschoold zijn, een opleiding tot ‘gespreksleider intervisie’ hebben gevolgd en zijn geregistreerd als gespreksleider bij de NOvA. Al onze gespreksleiders voldoen aan deze eisen.

Hoeveel uur intervisie moet je minimaal volgen om aan de Kwaliteitstoetsen te voldoen?

Acht, verspreid over 2, 3 of 4 bijeenkomsten (de Kwaliteitstoetsen schrijven namelijk voor dat iedere bijeenkomst minimaal 2 en maximaal 4 uur duurt).

Hoe groot is een intervisiegroep?

Wij werken met groepen van van rond de 7 deelnemers (6-8). De Kwaliteitstoetsen schrijven voor dat er minimaal 3 en maximaal 10 deelnemers zijn, maar in onze ervaring is 3 wat weinig en 10 wat veel voor effectieve intervisie.

Hoe vertrouwelijk zijn de gesprekken die je tijdens intervisie voert?

Zeer. Bij aanvang van de intervisie spreken de deelnemers en de gespreksleider met elkaar af dat hetgeen zij bespreken volstrekt vertrouwelijk blijft en niet met derden wordt gedeeld. Ook niet met werkgevers of andere gespreksleiders.

Zijn de gespreksleiders van E-INTERVISIE ook in het weekend beschikbaar?

Ja. Voor de effectiviteit van intervisie is het belangrijk dat deelnemers op een relatief rustig moment van de dag bij elkaar komen. Het weekend kan daarom te verkiezen zijn boven de werkweek.